FANDOM


灣景
Bayview
車站名稱
中文站名 灣景站
英文站名 Bayview Station
車站位置
車站位置 荃灣區荃灣西約近灣景花園
列車服務
途經路綫 屯荃鐵路
結構及設施
車站用途 中途站

灣景站(Bayview Station)是檢討中的屯荃鐵路內的車站。

鄰接車站

屯荃鐵路路綫
屯門中 三聖 掃管笏 青龍頭 深井東 灣景 荃灣西
RLH-S-3
RLH-S-3
RLH-D-M0 RLH-D-P33
RLH-S-3
RLH-D-JL33 RLH-D-M3
RLH-S-3
RLH-D-M3 RLH-D-M3
RLH-S-3
RLH-D-M3 RLH-D-M3
RLH-S-3
RLH-D-M3 RLH-D-M3
RLH-S-3
RLH-D-M3 RLH-D-M3
RLH-S-3
RLH-D-M3 RLH-D-M0
屯門西

註釋及參考資料